แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดนำเข้าข้อมูล

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - สกุลผู้นำเข้า ดูรายงาน
31 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร น.ส.นันทพร ศรีวิชัย
33 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹ÒÂÍÇÔÃØ·¸ì ¼Ò¼ØÂ
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.นิตยา โภคพูลผล
57 กองทัพเรือ ¹ÒÂ൪·Ñµ ¼ÅÍÒ¨
12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย น.ส.มณีนุช นิลแก้ว
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน น.ส.พจมาน สีพล
33 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹ÒÂÍ´Ôà·¾ ⡯ÔÃÑ¡Éì
70 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอำพล โคตรพุ้ย
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสราวุธ มงคลดี
14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายธีระวัฒน์ จันทอง
15 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.อรพรรณ พงศ์ประยูร
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายรัฐนันท์ พันธมาศ
58 กองทัพอากาศ นางจรรยา พิกุลหอม
70 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.สุวรีย์ ทาสุวรรณ
55 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นายกฤช อ่อนสำอางค์
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.เอมอร เสือจร
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายลิขิต บุญครอบ
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพินิจ สังสีมา
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุรเดช ทะเริงรัมย์
60 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น.ส.พัชรศิฐี บุทธนา
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.นพธีรา ฐิติกรภัทร
65 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล
55 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย น.ส.อรณิชชา เสาทองหยุ่น
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเอกลักษณ์ ทิมทอง