แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
6510110701 วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร 55
6515010804 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง 59
6516010808 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ลพบุรี 28
6522010809 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 64
6530010812 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 13
6545010805 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 54
6546010807 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 63
6550010802 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่ 57
6564010806 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย 49
6572010702 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6
6572010811 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 58
6573070801 วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม 155
6580010803 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 40
6580020703 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 33
6593010810 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 79