แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
3110011502 แก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 27
3110015001 นาหลวง กรุงเทพมหานคร 70
3110021516 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 103
3110021807 มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 186
3110021911 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 116
3110022308 มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร 88
3110023708 มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 67
3110023802 วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร 70
3110024905 มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร 76