แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
1410021202 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 150
1410051101 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    กรุงเทพมหานคร 306
1410051202 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 127
1410061102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 270
1410071102 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 194
1410071103 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 274
1410111501 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กรุงเทพมหานคร 43
1410119400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 177
1410151201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 103
1410292101 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 449
1410391102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 423
1410494501 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1
1413021201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม ปทุมธานี 185
1414011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 65
1416011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 83
1419091201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท สระบุรี 31
1420011101 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 288
1426041101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 1
1430011501 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 38
1432011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 16
1440011101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น 163
1440011102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    ขอนแก่น 193
1444011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 51
1444041102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)    มหาสารคาม 302
1448011101 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นครพนม 6
1448012101 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 326
1450011101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 229
1450319601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 105
1456013501 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   พะเยา 126
1465011101 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   พิษณุโลก 169
1470021202 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 30
1471011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 41
1473011102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 155
1473011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 119
1473021101 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม 162
1473073503 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   นครปฐม 150
1494011101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปัตตานี 217
1494013503 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี 65
1496012101 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 51