ระบบรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ.

รหัส ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดที่ตั้ง จำนวนนักเรียนที่นำเข้าสำเร็จ
1010720080 ทวีธาภิเศก สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 271
1010720095 สวนอนันต์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 29
1010720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 119
1010720106 แจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 39
1010720129 มัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 420
1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 176
1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 356
1011570159 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 346
1012230156 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นนทบุรี 11
1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 418
1014310402 ปากกรานพิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 14
1014310414 ลาดชะโดสามัคคี สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 13
1016490413 โสตศึกษาปานเลิศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลพบุรี 10
1017610149 อินทร์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 141
1018090219 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.เขต 5 ชัยนาท 36
1019600308 หินกองวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 39
1019600313 หนองโดนวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 12
1020080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี 153
1020080325 พานทอง สพม.เขต 18 ชลบุรี 114
1020080333 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 62
1021470230 สุนทรภู่พิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 64
1021470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 ระยอง 108
1022060233 ขลุงรัชดาภิเษก สพม.เขต 17 จันทบุรี 121
1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สพม.เขต 17 จันทบุรี 193
1022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 83
1024070351 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 88
1025290265 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 551
1026170160 องครักษ์ สพม.เขต 7 นครนายก 169
1027740301 ทัพราชวิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 95
1030200065 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา 24
1030200259 บ้านโนนยอ สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 7
1030201197 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา 15
1030201363 พุดซาพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 26
1030201366 บุญวัฒนา 2 สพม.เขต 31 นครราชสีมา 54
1031260863 นางรอง สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 453
1031260864 สิงหวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 82
1010720045 วัดสังเวช สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 22
1010720048 โยธินบูรณะ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 498
1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 347
1010720058 บางกะปิ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 355
1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 285
1010720077 วัดอินทาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 143
1010720099 วัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 311
1010720100 วัดรางบัว สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 32
1010720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 268
1010720105 บางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 485
1010720108 วิมุตยารามพิทยากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 26
1010720115 วัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 412
1010720118 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร 11
1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 658
1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 162
1010720157 ศึกษานารีวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 419
1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 162
1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 330
1011570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 102
1012230147 วัดเขมาภิรตาราม สพม.เขต 3 นนทบุรี 395
1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม สพม.เขต 3 นนทบุรี 114
1013270177 ปทุมวิไล สพม.เขต 4 ปทุมธานี 424
1014310401 อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 256
1014310413 ผักไห่สุทธาประมุข สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 64
1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 27
1015670169 ริ้วหว้าวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 18
1016490412 บ้านชีวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 12
1016490418 ลำสนธิวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 54
1017610147 บ้านแป้งวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 8
1018090214 สรรพยาวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท 32
1019600311 บ้านหมอ พัฒนานุกูล สพม.เขต 4 สระบุรี 70
1019600312 ดอนพุดวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 23
1020080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม.เขต 18 ชลบุรี 117
1020080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม.เขต 18 ชลบุรี 82
1021470219 ระยองวิทยาคม สพม.เขต 18 ระยอง 591
1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 214
1010720040 สตรีวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 455
1010720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 103
1010720050 ราชวินิต มัธยม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 277
1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 251
1010720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 27
1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 300
1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 273
1010720136 มักกะสันพิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 32
1011570165 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 416
1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 107
1013270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 355
1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 4 ปทุมธานี 257
1013270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม.เขต 4 ปทุมธานี 6
1013270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 4 ปทุมธานี 62
1016490417 ยางรากวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 13
1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม.เขต 5 ชัยนาท 71
1019600304 สองคอนวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 29
1020080311 แสนสุข สพม.เขต 18 ชลบุรี 105
1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร สพม.เขต 18 ชลบุรี 54
1020080323 ผินแจ่มวิชาสอน สพม.เขต 18 ชลบุรี 18
1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม.เขต 18 ชลบุรี 64
1020080330 ศรีราชา สพม.เขต 18 ชลบุรี 412
1021470238 นิคมวิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 160
1022060249 นายายอามพิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 84
1024070348 ไผ่แก้ววิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 20
1025290269 ไทยรัฐวิทยา ๗ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 16
1026170158 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 26
1027740308 อรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว 386
1027740314 วังไพรวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 19
1030201361 สุรธรรมพิทักษ์ สพม.เขต 31 นครราชสีมา 345
1030201393 หนองบัวละครวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 15
1030201427 ขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 117
1030201432 หนองน้ำใสพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 75
1030201446 มิตรภาพวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 8
1031260848 บัวหลวงวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 149
1031260859 กระสังพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 399
1010720010 พิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 44
1010720059 เตรียมอุดมศึกษา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1405
1010720062 วัดสระเกศ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 37
1010720072 นนทรีวิทยา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 167
1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 90
1010720123 สารวิทยา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 363
1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 276
1011570162 บางแก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 108
1012230148 ศรีบุณยานนท์ สพม.เขต 3 นนทบุรี 265
1013270022 วัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี 14
1013270187 หนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 ปทุมธานี 204
1014310426 มหาราช'ประชานิมิต' สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 8
1016490410 บ้านหมี่วิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 162
1017610140 หัวไผ่วิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 4
1018090212 สาครพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 33
1018090217 คุรุประชาสรรค์ สพม.เขต 5 ชัยนาท 163
1018090218 ห้วยกรดวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท 22
1018090223 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชัยนาท 2
1019600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 48
1021470220 เพรักษมาตาวิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 60
1021470222 วัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 ระยอง 292
1021470237 เขาชะเมาวิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 28
1022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม สพม.เขต 17 จันทบุรี 20
1023150132 ประณีตวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 13
1023150136 แหลมงอบวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 27
1024070327 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 10
1024070330 บางคล้าพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 12
1024070339 ผาณิตวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9
1026170157 บ้านนา(นายกพิทยากร) สพม.เขต 7 นครนายก 221
1027740298 คลองหาดพิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 111
1030201359 โคราชพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 47
1030201383 จักราชวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 276
1030201417 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 265
1031260855 คูเมืองวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 101
1032650758 สิรินธร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 528
1032650787 จอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 236
1032650813 แตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 79
1010720076 ศึกษานารี สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 511
1010720087 โพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 369
1010720093 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 156
1010720104 มัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 445
1010720111 พิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร 31
1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 173
1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 373
1010720130 บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 226
1010720135 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 198
1010720138 สตรีวิทยา ๒ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 690
1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 460
1010720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 161
1012230152 นนทบุรีพิทยาคม สพม.เขต 3 นนทบุรี 57
1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 310
1014310407 บางไทรวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 56
1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 15
1014310419 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 64
1014310420 เสนา เสนาประสิทธิ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 347
1016490401 โคกสลุงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 46
1017610150 ทองเอนวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 11
1017610151 ศรีวินิตวิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 14
1020080329 อุทกวิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 3
1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17 จันทบุรี 584
1022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม.เขต 17 จันทบุรี 31
1022060250 มัธยมท่าแคลง สพม.เขต 17 จันทบุรี 14
1023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 17 ตราด 7
1024070328 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9
1027740300 ตาพระยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 101
1030200458 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา 20
1030201378 เมืองคง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 320
1030201400 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 45
1030201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 96
1030201455 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.เขต 31 นครราชสีมา 24
1030201460 สีดาวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 154
1030201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 78
1010720049 วัดน้อยนพคุณ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 39
1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 128
1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 256
1010720094 มัธยมวัดนายโรง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 170
1010720143 ราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 243
1010720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 219
1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 405
1011570150 สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 474
1011570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 321
1011570170 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 219
1012230146 รัตนาธิเบศร์ สพม.เขต 3 นนทบุรี 177
1012230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 418
1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 67
1016490172 บ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 6
1017610141 สิงห์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 441
1018090208 ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 369
1018090222 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.เขต 5 ชัยนาท 24
1020080309 ชลราษฎรอำรุง สพม.เขต 18 ชลบุรี 676
1021470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 172
1022060234 บ่อวิทยาคาร สพม.เขต 17 จันทบุรี 14
1022060243 มะขามสรรเสริญ สพม.เขต 17 จันทบุรี 30
1022060246 สอยดาววิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี 146
1024070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 620
1024070329 วัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 18
1027740296 ท่าเกษมพิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 68
1027740302 ซับม่วงวิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 19
1027740309 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม.เขต 7 สระแก้ว 38
1030201375 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 87
1030201403 ขามสะแกแสง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 187
1030201435 ปากช่อง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 495
1030201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 62
1032650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.เขต 33 สุรินทร์ 39
1033530886 สตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 506
1033530910 กระแชงวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 73
1033530940 ไผ่งามพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 13
1033530953 ผักไหมวิทยานุกูล สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 37
1010720046 วัดราชาธิวาส สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 114
1010720056 พุทธจักรวิทยา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 26
1010720060 เทพลีลา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 200
1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 282
1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 354
1010720091 สตรีวัดระฆัง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 279
1010720107 วัดบวรมงคล สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 47
1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 148
1011570149 สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 486
1011570155 บางบ่อวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 336
1011570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 381
1012230149 สตรีนนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 368
1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 398
1012230158 บางบัวทอง สพม.เขต 3 นนทบุรี 218
1013270068 วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี 73
1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 ปทุมธานี 589
1014310424 อุทัย สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 100
1015670161 สตรีอ่างทอง สพม.เขต 5 อ่างทอง 427
1015670167 โพธิ์ทองพิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 10
1016490405 ชัยบาดาลวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 326
1016490419 หนองม่วงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 82
1018090215 บุญนาคพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 7
1018090216 ชยานุกิจพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 9
1019600306 หนองแค สรกิจพิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 267
1019600309 ประเทียบวิทยาทาน สพม.เขต 4 สระบุรี 187
1019600314 สุธีวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 89
1019600320 วังม่วงวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 57
1020080316 บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ สพม.เขต 18 ชลบุรี 317
1020080334 เกาะสีชัง สพม.เขต 18 ชลบุรี 5
1020080335 สัตหีบวิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 162
1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.เขต 18 ชลบุรี 297
1021470223 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สพม.เขต 18 ระยอง 27
1021470234 บ้านค่าย สพม.เขต 18 ระยอง 205
1022060252 คลองพลูวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี 23
1023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 17 ตราด 111
1024070321 ดัดดรุณี สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 418
1024070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 205
1010720065 พระโขนงพิทยาลัย สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 212
1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 325
1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 60
1010720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 40
1010720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 221
1012230159 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นนทบุรี 11
1012230162 ปากเกร็ด สพม.เขต 3 นนทบุรี 367
1013270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง สพม.เขต 4 ปทุมธานี 67
1013270186 สายปัญญารังสิต สพม.เขต 4 ปทุมธานี 309
1013270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 123
1014310399 อยุธยาวิทยาลัย สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 727
1014310406 ท่าช้างวิทยาคม สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 48
1014310411 อุดมศีลวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 12
1014310423 บางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 69
1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 345
1015670162 โยธินบูรณะ อ่างทอง สพม.เขต 5 อ่างทอง 14
1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม.เขต 5 อ่างทอง 32
1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม.เขต 5 อ่างทอง 137
1015670172 ไผ่วงวิทยา สพม.เขต 5 อ่างทอง 6
1016490146 บ้านเกาะรัง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 27
1016490182 นิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 4
1016490402 ขุนรามวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 19
1016490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม.เขต 5 ลพบุรี 50
1016490416 โคกเจริญวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 51
1019600300 สระบุรีวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 489
1020080313 อ่างศิลาพิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 39
1020080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 ชลบุรี 397
1020080331 ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ สพม.เขต 18 ชลบุรี 93
1020080337 สิงห์สมุทร สพม.เขต 18 ชลบุรี 608
1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 ระยอง 264
1021470233 วังจันทร์วิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 176
1021470236 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.เขต 18 ระยอง 34
1023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม.เขต 17 ตราด 282
1023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม.เขต 17 ตราด 14
1024070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 319
1024070343 หนองแหนวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 36
1010720003 ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 32
1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 536
1010720041 วัดบวรนิเวศ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 29
1010720051 เศรษฐเสถียร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร 16
1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 629
1011570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 97
1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 634
1013270188 บัวแก้วเกษร สพม.เขต 4 ปทุมธานี 69
1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 291
1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 67
1015670168 แสวงหาวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 77
1019600305 บ้านท่ามะปรางวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 31
1020080310 ชลกันยานุกูล สพม.เขต 18 ชลบุรี 695
1020080321 บางละมุง สพม.เขต 18 ชลบุรี 353
1020080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 34
1022060230 ศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 จันทบุรี 475
1022060239 สะพานเลือกวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 12
1022060251 คิชฌกูฏวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี 86
1023150134 หนองบอนวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 32
1023150135 ราชประชานุเคราะห์ 49 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตราด 20
1024070352 ก้อนแก้วพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 7
1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 226
1030201411 สมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม.เขต 31 นครราชสีมา 36
1030201420 ชุมพวงศึกษา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 132
1031260847 ภัทรบพิตร สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 184
1031260861 สูงเนินพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 26
1031260886 ลำปลายมาศ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 424
1032650803 รัตนบุรี สพม.เขต 33 สุรินทร์ 244
1032650827 พระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 21
1032650830 พนาสนวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 26
1034711096 นารีนุกูล สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 592
1034711114 บ้านไทยวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 32
1034711133 สะพือวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 38
1034711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 107
1035430395 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม.เขต 28 ยโสธร 65
1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 79
1010720063 เทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 558
1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 39
1010720089 มหรรณพาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 107
1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 27
1010720109 สุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 355
1010720119 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 49
1011570009 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 20
1011570161 ราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 560
1012230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 95
1012230157 ราชวินิต นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 114
1013270198 ชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง สพม.เขต 4 ปทุมธานี 22
1016490397 พระนารายณ์ สพม.เขต 5 ลพบุรี 247
1016490414 ท่าหลวงวิทยาคม สพม.เขต 5 ลพบุรี 66
1016490420 ราชประชานุเคราะห์ 33 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลพบุรี 34
1017610148 ท่าช้างวิทยาคาร สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 33
1018090213 วัดสิงห์ สพม.เขต 5 ชัยนาท 79
1020080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม.เขต 18 ชลบุรี 52
1021470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 ระยอง 120
1021470231 ห้วยยางศึกษา สพม.เขต 18 ระยอง 31
1023150129 คลองใหญ่วิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 82
1024070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 27
1024070326 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 36
1024070337 บางปะกง(บวรวิทยายน) สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 115
1025290288 ศรีมหาโพธิ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 126
1026170155 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม.เขต 7 นครนายก 33
1030200241 ท่าลาด สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 23
1030200616 ดอนมัน สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 12
1030201212 บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา 4
1030201386 โชคชัยสามัคคี สพม.เขต 31 นครราชสีมา 380
1030201390 หนองกราดวัฒนา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 32
1030201418 เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 38
1030201451 กระเบื้องนอกพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 9
1031260869 ถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 42
1031260870 ราชประชานุเคราะห์ 51 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บุรีรัมย์ 46
1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 254
1031260887 ตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 49
1010720042 วัดราชบพิธ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 203
1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 109
1010720075 สามเสนวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 477
1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 24
1010720081 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 62
1010720124 ราชดำริ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 137
1010720141 ปัญญาวรคุณ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 252
1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 649
1010720145 ศรีพฤฒา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 215
1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 692
1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 367
1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 396
1011570160 พูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 303
1013270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.เขต 4 ปทุมธานี 619
1014310408 บางบาล สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29
1014310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 28
1016490396 ดงตาลวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 54
1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 18
1019600315 พระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 24
1020080314 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม.เขต 18 ชลบุรี 19
1020080326 พนัสพิทยาคาร สพม.เขต 18 ชลบุรี 461
1020080332 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 74
1020080340 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม.เขต 18 ชลบุรี 38
1022060231 บางกะจะ สพม.เขต 17 จันทบุรี 5
1022060235 ตกพรมวิทยาคาร สพม.เขต 17 จันทบุรี 33
1023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 30
1023150125 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม.เขต 17 ตราด 5
1023150128 เนินทรายวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 7
1024070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 69
1025290279 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 76
1025290286 สุวรรณวิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13
1026170151 เมืองนครนายก สพม.เขต 7 นครนายก 17
1027740304 วังหลังวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 58
1030200262 บ้านประสุข สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 11
1030201380 เทพาลัย สพม.เขต 31 นครราชสีมา 34
1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 483
1010720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 312
1010720052 มัธยมวัดหนองจอก สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 328
1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 223
1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 53
1010720121 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 151
1010720125 ปทุมคงคา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 132
1010720128 วัดราชโอรส สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 370
1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 98
1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 308
1010720155 วัดพุทธบูชา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 217
1010720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 53
1013270180 หอวัง ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 352
1013270185 ธัญรัตน์ สพม.เขต 4 ปทุมธานี 485
1014310416 ภาชี สุนทรวิทยานุกูล สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 175
1014310421 สาคลีวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 28
1016490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม.เขต 5 ลพบุรี 53
1016490395 โคกตูมวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 39
1016490398 บ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 6
1016490406 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม.เขต 5 ลพบุรี 83
1017610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 24
1019600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สพม.เขต 4 สระบุรี 41
1019600310 หนองแซงวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 39
1020080308 ชลบุรีสุขบท สพม.เขต 18 ชลบุรี 336
1021470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง สพม.เขต 18 ระยอง 86
1021470228 แกลงวิทยสถาวร สพม.เขต 18 ระยอง 334
1023150119 เกาะช้างวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 20
1024070350 แปลงยาวพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 32
1025290272 กบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 208
1025290275 วังตะเคียนวิทยาคม สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 78
1025290280 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 24
1030201414 พิมายวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 512
1031260856 ตูมใหญ่วิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 107
1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 326
1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 141
1031260894 สะแกพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 44
1032650764 สุรินทร์ภักดี สพม.เขต 33 สุรินทร์ 37
1010720069 พรตพิทยพยัต สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 437
1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 60
1010720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 505
1011570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 75
1011570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 333
1011570156 เปร็งวิสุทธาธิบดี สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 9
1011570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 214
1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.เขต 4 ปทุมธานี 141
1015670165 บางเสด็จวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 30
1016490400 พัฒนานิคม สพม.เขต 5 ลพบุรี 160
1018090220 หันคาพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 148
1019600321 เทพศิรินทร์ พุแค สพม.เขต 4 สระบุรี 111
1020080319 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม.เขต 18 ชลบุรี 140
1020080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.เขต 18 ชลบุรี 52
1022060242 เครือหวายวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 25
1023150122 ตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 ตราด 277
1023150126 เขาน้อยวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 16
1024070333 หมอนทองวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 30
1024070344 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 81
1025290284 กระทุ่มแพ้ววิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 8
1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 นครราชสีมา 249
1030201445 ภู่วิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 105
1031260868 เหลืองพนาวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 39
1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 426
1031260890 ทะเมนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 10
1031260897 ไทยเจริญวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 63
1032650757 สุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 613
1032650783 ช้างบุญวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 30
1032650811 หนองขุนศรีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 11
1032650815 กุดไผทประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 17
1032650818 หนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 46
1032650822 สังขะ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 292
1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 597
1033530888 ไกรภักดีวิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 61
1033530892 น้ำคำวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 12
1033530903 ประสานมิตรวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 19
1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 253
1010720066 วชิรธรรมสาธิต สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 313
1010720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 99
1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 175
1010720122 หอวัง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 679
1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 306
1010720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 447
1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 474
1010720152 สิริรัตนาธร สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 349
1011570163 วัดทรงธรรม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 279
1011570164 วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 265
1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 436
1013270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 190
1014310403 ท่าเรือ นิตยานุกูล'' สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 173
1014310409 บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 247
1014310422 ลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 8
1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) สพม.เขต 5 อ่างทอง 136
1016490409 บ้านเบิกวิทยาคม สพม.เขต 5 ลพบุรี 16
1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.เขต 4 สระบุรี 99
1019600316 เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สพม.เขต 4 สระบุรี 262
1019600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 27
1022060232 เบญจมานุสรณ์ สพม.เขต 17 จันทบุรี 213
1024070334 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 22
1025290271 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปราจีนบุรี 16
1025290274 กบินทร์บุรี สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 35
1025290285 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 135
1025290290 ศรีมโหสถ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 55
1026170152 นครนายกวิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 378
1026170159 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 7
1026170161 ภัทรพิทยาจารย์ สพม.เขต 7 นครนายก 35
1030201193 บ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา 23
1030201357 บุญวัฒนา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 584
1030201358 มหิศราธิบดี สพม.เขต 31 นครราชสีมา 104
1030201389 มัธยมด่านขุนทด สพม.เขต 31 นครราชสีมา 379
1031260853 หนองตาดพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 8
1031260862 ชุมแสงพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 40
1031260871 หนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 337
1031260901 หนองหงส์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 126
1031260904 ห้วยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 143
1031260907 ชำนิพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 31
1032650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 สุรินทร์ 111
1032650784 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 10
1032650786 ศรีปทุมพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 36
1032650793 ตานีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 64
1032650821 ยางวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 32
1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 74
1032650828 เทพอุดมวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 11
1032650832 ศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 47
1032650839 บึงนครประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 11
1033530926 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 37
1033530945 กำแพง สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 225
1033530949 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 11
1033530960 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 34
1034711143 ดงยางวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 26
1034711146 วารินชำราบ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 94
1036100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 11
1036100760 กุดตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 17
1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 82
1037750279 นาเวียงจุลดิศวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 17
1038660524 โพนทองประชาสรรค์ สพม.เขต 21 บึงกาฬ 28
1039760332 กุดดินจี่พิทยาคม สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 60
1040051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 46
1040051117 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม.เขต 25 ขอนแก่น 86
1040051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม.เขต 25 ขอนแก่น 20
1040051125 ผาขามวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 3
1040051139 บึงไทรพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 10
1040051171 มัญจาศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 261
1040051182 ดงบังวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 6
1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 261
1041680835 อุดรพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 อุดรธานี 6
1041680854 ทมนางามวิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 9
1041680881 เพ็ญพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 207
1032650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 สุรินทร์ 33
1033530893 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 69
1033530907 บึงมะลูวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 121
1034711104 ราชประชานุเคราะห์ 32 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อุบลราชธานี 60
1034711153 ตาลสุมพัฒนา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 39
1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 53
1036100748 ซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 48
1036100796 นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 82
1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 29
1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 29
1036100814 คอนสารวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 139
1037750269 สร้างนกทาวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 52
1038660508 นาสวรรค์พิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 62
1038660540 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 16
1039760329 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 24
1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 135
1039760346 นาวังศึกษาวิช สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 119
1040051122 ชุมแพวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 23
1040051164 ไตรคามวิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 20
1040051172 คำแคนวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 19
1041680826 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 53
1041680856 บ้านเชียงวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธานี 32
1041680883 จอมศรีพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 23
1043660514 ชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 หนองคาย 376
1043660515 เซิมพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 72
1043660517 นาหนังพัฒนศึกษา สพม.เขต 21 หนองคาย 47
1043660529 วังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 44
1044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 มหาสารคาม 33
1044410607 โนนแดงวิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 47
1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 221
1045450826 น้ำใสวรวิทย์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 17
1045450850 หินกองวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 9
1045450866 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 36
1046030607 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 160
1046030638 ผาเสวยรังสรรค์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 22
1047540641 บะฮีวิทยาคม สพม.เขต 23 สกลนคร 17
1022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม.เขต 17 จันทบุรี 73
1023150133 บ่อไร่วิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 49
1023150137 เกาะกูดวิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 3
1024070338 พุทธิรังสีพิบูล สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 55
1024070340 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 16
1024070345 ราชสาส์นวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 15
1024070349 หนองไม้แก่นวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 4
1025290266 ปราจีนกัลยาณี สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 298
1027740294 สระแก้ว สพม.เขต 7 สระแก้ว 370
1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 108
1030201356 สุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 738
1030201415 พิมายดำรงวิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 53
1031260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 34
1031260879 ไพศาลพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 39
1031260888 จตุราษฎร์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 20
1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 151
1032650652 บ้านสะเดา สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 14
1032650770 มหิธรวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12
1032650772 ศรีรามประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 14
1032650781 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 16
1032650802 ปราสาทเบงวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 26
1032650809 สนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 80
1032650816 จารย์วิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 30
1032650823 กระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 118
1032650834 มัธยมศรีลำเภาลูน สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19
1033530927 หนองคูวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28
1033530951 บึงบูรพ์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 52
1033530966 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 48
1034711134 โนนกุงวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 54
1037750266 นาวังวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 41
1037750270 อำนาจเจริญพิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 44
1037750278 เสนางคนิคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 89
1038660094 บ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 9
1040051118 ขัวเรียงศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 13
1040051126 หนองตาไก้ศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 15
1040051147 บ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 41
1040051168 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 66
1031260875 ละหานทรายวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 34
1031260885 ธารทองพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 122
1031260891 สตึก สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 328
1031260900 อุดมอักษรพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 50
1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 71
1031260908 กู่สวนแตงพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 113
1031260911 แคนดงพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 51
1032650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 226
1032650785 โนนแท่นพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12
1032650788 เมืองลีงวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 43
1032650806 ธาตุศรีนคร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 22
1033530916 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 17
1033530919 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 32
1033530923 ปรางค์กู่ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 221
1033530957 ศรีรัตนวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 131
1034711117 เขมราฐพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 197
1034711147 วิจิตราพิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 36
1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 68
1034711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 95
1035430394 ยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 421
1035430398 ศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28 ยโสธร 28
1035430417 ห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 32
1036100774 โนนสะอาดวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 29
1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 67
1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 56
1037750275 ลือวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 41
1038660523 โนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 16
1038660531 หนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21 บึงกาฬ 48
1038660532 โสกก่ามวิทยา สพม.เขต 21 บึงกาฬ 26
1039760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 39
1039760336 กุดดู่พิทยาคม สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 40
1040051120 ชุมแพพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 26
1040051129 ดงมันพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30
1040051151 เปือยน้อยศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 49
1040051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 10
1040051167 ภูเวียงวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 287
1040051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 8
1010720132 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 217
1011570151 มัธยมวัดด่านสำโรง สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 192
1011570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 218
1011570169 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 11
1011570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 51
1012230015 อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 87
1012230151 เบญจมราชานุสรณ์ สพม.เขต 3 นนทบุรี 261
1012230160 ไทรน้อย สพม.เขต 3 นนทบุรี 175
1013270184 ธัญบุรี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 423
1013270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 142
1014310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 14
1016490393 พิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 ลพบุรี 938
1016490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี 142
1016490415 สระโบสถ์วิทยาคาร สพม.เขต 5 ลพบุรี 33
1017610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 30
1017610143 บางระจันวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 64
1018090210 ราชประชานุเคราะห์ 46 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชัยนาท 30
1018090221 ศรีสโมสรวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท 22
1019600303 แก่งคอย สพม.เขต 4 สระบุรี 315
1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม สพม.เขต 18 ระยอง 169
1022060247 ทุ่งขนานวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี 48
1022060253 ราชประชานุเคราะห์ 48 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จันทบุรี 26
1024070336 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 4
1025290273 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 31
1025290276 วังดาลวิทยาคม สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 17
1026170153 นวมราชานุสรณ์ สพม.เขต 7 นครนายก 70
1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 288
1030200384 ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา 181
1030201362 สุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 นครราชสีมา 91
1030201376 เสิงสาง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 198
1030201398 โนนสูงศรีธานี สพม.เขต 31 นครราชสีมา 360
1031260849 พระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 79
1031260866 ทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 23
1031260881 แสลงโทนพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 37
1031260898 ปะคำพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 32
1031260860 ลำดวนพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 51
1031260867 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 48
1031260889 เมืองแฝกพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 16
1032650767 โชคเพชรพิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 24
1032650775 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 7
1032650778 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 14
1032650797 ตาเบาวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 23
1032650817 มัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 9
1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 48
1033530969 เบญจลักษ์พิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 107
1034711097 ปทุมพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 103
1034711103 อุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 80
1034711107 เอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 97
1035430403 โพนงามพิทยาคาร สพม.เขต 28 ยโสธร 34
1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 152
1035430419 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ยโสธร 16
1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 401
1038660511 พรเจริญวิทยา สพม.เขต 21 บึงกาฬ 161
1039760339 ยางหล่อวิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 43
1040051093 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 45
1040051163 หนองสองห้องวิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 133
1040051174 มัธยมโพนเพ็ก สพม.เขต 25 ขอนแก่น 9
1040051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.เขต 25 ขอนแก่น 49
1041680860 ไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธานี 45
1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 171
1041680869 ดงเย็นพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 42
1041680876 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 42
1042520462 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย 54
1042520465 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 เลย 144
1042520468 คอนสาวิทยา สพม.เขต 19 เลย 12
1042520469 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เขต 19 เลย 118
1043660505 หนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 12
1043660516 ปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 59
1044410587 มิตรภาพ สพม.เขต 26 มหาสารคาม 23
1044410601 เชียงยืนพิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 150
1044410605 บรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 มหาสารคาม 217
1045450805 สตรีศึกษา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 612
1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 160
1034711150 อ่างศิลา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 115
1035430420 นาโปร่งประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ยโสธร 10
1036100781 หนองบัวแดงวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 326
1037750267 นาจิกพิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 25
1038660509 หนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 22
1039760342 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 25
1040051091 แก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25 ขอนแก่น 616
1040051107 ฝางวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 69
1040051114 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 16
1040051132 พังทุยพัฒนศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 25
1040051146 บ้านไผ่ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 392
1040051188 หนองนาคำวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 78
1041680846 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 73
1042520470 วังโพนงามวิทยา สพม.เขต 19 เลย 25
1043660497 เวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคาย 19
1043660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 23
1044410584 มหาชัยพิทยาคาร สพม.เขต 26 มหาสารคาม 9
1044410611 หนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 มหาสารคาม 13
1044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 มหาสารคาม 37
1045450825 พนมไพรวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 262
1045450851 เมืองสรวงวิทยา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 108
1045450858 โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 31
1045450865 พลับพลาวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 8
1046030589 นามนพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 29
1046030608 โนนสูงพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 14
1046030643 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6
1047540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.เขต 23 สกลนคร 446
1048190457 คำเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 นครพนม 62
1048190505 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 22
1048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 22 นครพนม 28
1049730247 มุกดาหาร สพม.เขต 22 มุกดาหาร 388
1050130345 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 20
1050130531 บ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 11
1050130998 แม่แตง สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 108
1050131003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เชียงใหม่ 89
1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 45
1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 409
1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 67
1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 192
1012230161 ราษฎร์นิยม สพม.เขต 3 นนทบุรี 49
1014310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 67
1014310410 บางปะอิน สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 70
1014310412 บางปะหัน สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 97
1015670163 ราชสถิตย์วิทยา สพม.เขต 5 อ่างทอง 21
1015670173 สามโก้วิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง 46
1016490403 โคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี 221
1016490407 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี 24
1016490411 ปิยะบุตร์ สพม.เขต 5 ลพบุรี 31
1017610144 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 39
1019600318 มวกเหล็กวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 150
1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร สพม.เขต 17 จันทบุรี 52
1022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) สพม.เขต 17 จันทบุรี 108
1024070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 54
1024070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 308
1025290282 ชิตใจชื่น สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 36
1025290289 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 4
1027740307 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 7 สระแก้ว 40
1030201406 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 86
1030201409 หันห้วยทรายพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 20
1030201410 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.เขต 31 นครราชสีมา 307
1031260852 สวายจีกพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 36
1031260854 กลันทาพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 27
1031260902 ห้วยหินพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 69
1031260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 50
1031260912 ดงพลองพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 13
1032650765 พญารามวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12
1032650768 สุรินทร์พิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 18
1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 34
1032650831 สำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 195
1032650838 แร่วิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 13
1033530899 บัวน้อยวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 10
1027740312 ทัพพระยาพิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 136
1030200415 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 13
1030201355 ราชสีมาวิทยาลัย สพม.เขต 31 นครราชสีมา 488
1030201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 31 นครราชสีมา 108
1030201444 แก้งสนามนางพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 4
1030201457