แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
จำแนกเป็นสังกัด

รหัส ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด แสดงข้อมูล
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
15 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
32 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
33 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
40 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
41 สถาบันการบินพลเรือน
45 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
50 สถาบันพระบรมราชชนก
55 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
56 กองทัพบก
57 กองทัพเรือ
58 กองทัพอากาศ
60 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
65 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
70 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
71 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ